სიახლეების ხაზი
შემოგვიერთდით
 • "პრეზიდენტს სურს ქულები თავად დაიწეროს, მეორე მხრივ კი, ის ეცდება, საქართველოს მიერ კანდიდატის სტატუსის მიღებას შეუშალოს ხელი" - კობახიძე პრეზიდენტზე

  "პრეზიდენტს სურს ქულები თავად დაიწეროს, მეორე მხრივ კი, ის ეცდება, საქართველოს მიერ კანდიდატის სტატუსის მიღებას შეუშალოს ხელი" - კობახიძე პრეზიდენტზე
  3 კვირის და 6 დღის უკან
  Aa Aa
  გაზიარება:

  ვრცელდება ირაკლი კობახიძის განცხადება პრეზიდენტთან დაკავშირებით.

  "დღეს გა­ი­მარ­თა პარ­ტი­ის პო­ლი­ტი­კუ­რი საბ­ჭოს სხდო­მა, სა­დაც გარ­და სხვა სა­კი­თხე­ბი­სა, სა­ქარ­თვე­ლოს პრე­ზი­დენ­ტის მიერ სა­ქარ­თვე­ლოს კონ­სტი­ტუ­ცი­ის უხე­ში დარ­ღვე­ვის ფაქ­ტზეც ვიმ­სჯე­ლეთ. რო­გორც მო­გეხ­სე­ნე­ბათ, სა­ქარ­თვე­ლოს პრე­ზი­დენ­ტმა, სა­ლო­მე ზუ­რა­ბიშ­ვილ­მა უხე­შად და­არ­ღვია სა­ქარ­თვე­ლოს კონ­სტი­ტუ­ცია და მთავ­რო­ბის თან­ხმო­ბის გა­რე­შე და­ი­წყო ვი­ზი­ტე­ბის სე­რია სა­ზღვარ­გა­რე­თის ქვეყ­ნებ­ში. სა­ქარ­თვე­ლოს კონ­სტი­ტუ­ცი­ის თა­ნახ­მად, მხო­ლოდ სა­ქარ­თვე­ლოს მთავ­რო­ბაა უფ­ლე­ბა­მო­სი­ლი გა­ნა­ხორ­ცი­ე­ლოს ქვეყ­ნის რო­გორც სა­ში­ნაო, ისე სა­გა­რეო პო­ლი­ტი­კა. სა­ქარ­თვე­ლოს კონ­სტი­ტუ­ცი­ის 52-ე მუხ­ლის პირ­ვე­ლი პუნ­ქტის "ა“ ქვე­პუნ­ქტის თა­ნახ­მად კი, სა­ქარ­თვე­ლოს პრე­ზი­დენტს მხო­ლოდ მთავ­რო­ბის თან­ხმო­ბით შე­უძ­ლია გა­ნა­ხორ­ცი­ე­ლოს წარ­მო­მად­გენ­ლო­ბი­თი უფ­ლე­ბა­მო­სი­ლე­ბე­ბი სა­გა­რეო ურ­თი­ერ­თო­ბებ­ში. შე­სა­ბა­მი­სად, კონ­სტი­ტუ­ცი­ის ტექ­სტი მისი არა­ერ­თგვა­რო­ვა­ნი ინ­ტერპრე­ტა­ცი­ის მი­ნი­მა­ლურ სივ­რცე­საც კი არ ტო­ვებს. სა­ზო­გა­დო­ე­ბის­თვის ცნო­ბი­ლია, რომ სა­ქარ­თვე­ლოს პრე­ზი­დენტს აქვს სა­ქარ­თვე­ლოს მთავ­რო­ბის­გან რა­დი­კა­ლუ­რად გან­სხვა­ვე­ბუ­ლი და­მო­კი­დე­ბუ­ლე­ბა იმ პრო­ცე­სე­ბის მი­მართ, რო­მე­ლიც სა­ქარ­თვე­ლოს მიერ ევ­რო­კავ­ში­რის წევ­რო­ბის კან­დი­და­ტის სტა­ტუ­სის მი­ღე­ბას უკავ­შირ­დე­ბა. კერ­ძოდ, მისი პო­ზი­ცი­აა, რომ სა­ქარ­თვე­ლო შარ­შან არ იმ­სა­ხუ­რებ­და კან­დი­და­ტის სტა­ტუსს. მე­ტიც, მისი გან­ცხა­დე­ბით, სა­ქარ­თვე­ლოს პარ­ლა­მენ­ტი და მთავ­რო­ბა ახ­ლაც მხო­ლოდ ფორ­მა­ლუ­რად ას­რუ­ლე­ბენ ევ­რო­კავ­ში­რის მო­თხოვ­ნებს, რაც ნიშ­ნავს, რომ მისი აზ­რით, სა­ქარ­თვე­ლო კან­დი­და­ტის სტა­ტუსს არც ახლა იმ­სა­ხუ­რებს. ამ­გვა­რი და­მო­კი­დე­ბუ­ლე­ბის ფონ­ზე, აშ­კა­რაა, რომ სა­ქარ­თვე­ლოს პრე­ზი­დენ­ტის ნე­ბის­მი­ე­რი ევ­რო­პუ­ლი ვი­ზი­ტი კონ­ტრპრო­დუქ­ტი­უ­ლია სა­ქარ­თვე­ლოს მიერ კან­დი­და­ტის სტა­ტუ­სის მი­ღე­ბის თვალ­საზ­რი­სით და პირ­და­პირ უპი­რის­პირ­დე­ბა სა­ქარ­თვე­ლოს მთავ­რო­ბის ძა­ლის­ხმე­ვას, სა­ქარ­თვე­ლოს მი­ე­ნი­ჭოს აღ­ნიშ­ნუ­ლი სტა­ტუ­სი. აქე­დან გა­მომ­დი­ნა­რე, სა­ქარ­თვე­ლოს მთავ­რო­ბის უარი პრე­ზი­დენ­ტის მიერ და­გეგ­მილ ევ­რო­პულ ტურ­ნეს­თან და­კავ­ში­რე­ბით და­სა­ბუ­თე­ბუ­ლია რო­გორც სა­მარ­თლებ­რი­ვი, ისე პო­ლი­ტი­კუ­რი თვალ­საზ­რი­სით“, - გა­ნა­ცხა­და ირაკ­ლი კო­ბა­ხი­ძემ.