სიახლეების ხაზი
შემოგვიერთდით
 • ირაკლი კობახიძე საზოგადოებრივ-პოლიტიკური თოქ-შოუების წამყვანებს ხვდება - რას აცხადებს პრემიერი

  ირაკლი კობახიძე საზოგადოებრივ-პოლიტიკური თოქ-შოუების წამყვანებს ხვდება - რას აცხადებს პრემიერი
  1 თვის და 1 კვირის უკან
  Aa Aa
  გაზიარება:

  სა­ქარ­თვე­ლოს პრე­მი­ერ-მი­ნის­ტრმა ირაკ­ლი კო­ბა­ხი­ძემ სა­ზო­გა­დო­ებ­რივ-პო­ლი­ტი­კუ­რი თოქ-შო­უ­ე­ბის წამ­ყვა­ნებ­თან შეხ­ვედ­რი­სას გა­ნა­ცხა­და, რომ ქარ­თუ­ლი კა­ნო­ნი თა­ვი­დან ბო­ლომ­დე შე­სა­ტყვი­სო­ბა­შია ევ­რო­პულ სტან­დარ­ტებ­თან, ერ­თა­დერთ რა­მეს ით­ვა­ლის­წი­ნებს.

  რო­გორც ირაკ­ლი კო­ბა­ხი­ძემ აღ­ნიშ­ნა, რუ­სუ­ლი კა­ნო­ნი ამე­რი­კულ კა­ნონს ძა­ლი­ან ჰგავს, მაგ­რამ სი­ნამ­დვი­ლე­ში არა­ვი­თა­რი კავ­ში­რი არ არის ქარ­თულ კა­ნონს, რუ­სულ და ამე­რი­კულ კა­ნო­ნებს შო­რის.

  "რაც შე­ე­ხე­ბა არის თუ არა კა­ნო­ნი რუ­სუ­ლი - კონ­კრე­ტუ­ლი ნიშ­ნე­ბი უნდა იყოს მსგავ­სე­ბის და ეს ყვე­ლა­ფე­რი უნდა იყოს მტკი­ცე­ბუ­ლე­ბე­ბით და­დას­ტუ­რე­ბუ­ლი. რაც შე­ე­ხე­ბა რუ­სულ კა­ნონს, რას ით­ვა­ლის­წი­ნებს რუ­სუ­ლი კა­ნო­ნი - ყვე­ლა­ზე ძი­რი­თად პუნ­ქტებს ჩა­მოვ­თვლი, მა­გა­ლი­თად რუ­სუ­ლი კა­ნო­ნი ით­ვა­ლის­წი­ნებს ორ­გა­ნი­ზა­ცი­ა­ში პირ­და­პი­რი სა­ხელ­მწი­ფო კონ­ტრო­ლის შეს­ვლას, პირ­და­პირ შე­იძ­ლე­ბა, შე­ვი­დეს ოფის­ში სა­ხელ­მწი­ფო კონ­ტრო­ლი, ჩაჯ­დეს ორ­გა­ნი­ზა­ცი­ა­ში და ად­გილ­ზე აკონ­ტრო­ლოს ნე­ბის­მი­ე­რი დო­კუ­მენ­ტი, საქ­მი­ა­ნო­ბა შე­სა­ბა­მი­სი ორ­გა­ნი­ზა­ცი­ის. მე­ო­რე - კა­ნო­ნით გათ­ვა­ლის­წი­ნე­ბუ­ლია ორ­გა­ნი­ზა­ცი­ის საქ­მი­ა­ნო­ბის შე­ჩე­რე­ბა, უფრო მე­ტიც, სა­ჭი­რო­ე­ბის შემ­თხვე­ვა­ში შე­იძ­ლე­ბა, გა­უქ­მდეს შე­სა­ბა­მი­სი ორ­გა­ნი­ზა­ცია. ასე­ვე რუ­სუ­ლი კა­ნო­ნით გათ­ვა­ლის­წი­ნე­ბუ­ლია ორ­გა­ნი­ზა­ცი­ე­ბი­სა და არა­მარ­ტო ორ­გა­ნი­ზა­ცი­ე­ბის, შე­სა­ბა­მი­სი ადა­მი­ა­ნე­ბის ანუ ორ­გა­ნი­ზა­ცი­ის წარ­მო­მად­გენ­ლე­ბის ბრენ­დი­რე­ბა კონ­კრე­ტუ­ლი ფორ­მით, მა­გა­ლი­თად, რო­დე­საც ტე­ლე­ვი­ზი­ით გა­მო­დის კონ­კრე­ტუ­ლი პირი, ორ­გა­ნი­ზა­ცი­ის წარ­მო­მად­გე­ნე­ლი, ქვე­ვით უნდა იყოს აუ­ცი­ლებ­ლად მი­წე­რი­ლი, რომ ის არის უცხო­ე­ლი აგენ­ტი. ასე­ვე სის­ხლის სა­მარ­თლის პა­სუ­ხის­მგებ­ლო­ბა არის გათ­ვა­ლის­წი­ნე­ბუ­ლი რუ­სუ­ლი კა­ნო­ნით - ეს არის ძი­რი­თა­დი პუნ­ქტე­ბი. ჩა­მოვ­თვა­ლე და­ახ­ლო­ე­ბით 5-6 პუნ­ქტი. ხე­დავთ, რომ არ­ცერ­თი ეს პუნ­ქტი ქარ­თულ კა­ნონ­ში გათ­ვა­ლის­წი­ნე­ბუ­ლი არ არის ანუ თა­ვი­დან ბო­ლომ­დე ქარ­თუ­ლი კა­ნო­ნი არის შე­სა­ტყვი­სო­ბა­ში ევ­რო­პულ სტან­დარ­ტებ­თან, ერ­თა­დერთ რა­მეს ით­ვა­ლის­წი­ნებს - ეს არის ორ­გა­ნი­ზა­ცი­ის მიერ წე­ლი­წად­ში ერთხელ დეკ­ლა­რა­ცი­ის გა­მოქ­ვეყ­ნე­ბა, მის მიღ­მა არა­ფე­რი. აქე­დან გა­მომ­დი­ნა­რე, როცა არა­ფე­რი არ გაქვს, როცა ერთი მე­ო­რეს სა­ერ­თოდ არ ჰგავს, ბუ­ნებ­რი­ვია, შე­უძ­ლე­ბე­ლია, რომ ორ კა­ნონს შო­რის ტო­ლო­ბის ნი­შა­ნი დას­ვა. ეს არის უმარ­ტი­ვე­სი ლო­გი­კა, რო­მე­ლიც მარ­ტი­ვად უნდა წა­ი­კი­თხოს ყვე­ლამ. ამა­ზე ბევ­რად მკაც­რი კა­ნო­ნე­ბი, ეს არა­ერ­თხელ ით­ქვა, მოქ­მე­დებს აშშ-ში, აქაც არის მა­გა­ლი­თად გათ­ვა­ლის­წი­ნე­ბუ­ლი სის­ხლის სა­მარ­თლის პა­სუ­ხის­მგებ­ლო­ბა, ადა­მი­ა­ნებ­ზე ვრცელ­დე­ბა ამე­რი­კუ­ლი კა­ნო­ნი, რო­მელ­საც ეწო­დე­ბა უცხო­ე­ლი აგენ­ტე­ბის რე­გის­ტრა­ცი­ის აქტი და ა.შ. ძა­ლი­ან ჰგავს რუ­სუ­ლი კა­ნო­ნი ამე­რი­კულ კა­ნონს, მაგ­რამ სი­ნამ­დვი­ლე­ში არა­ვი­თა­რი კავ­ში­რი, მსგავ­სე­ბა არ არის ქარ­თულ კა­ნონს, აქეთ რუ­სულ და იქით ამე­რი­კულ კა­ნო­ნებს შო­რის, გა­მომ­დი­ნა­რე იქი­დან, რომ არც რუ­სუ­ლი და არც ამე­რი­კუ­ლი კა­ნო­ნი არ არის შე­სა­ტყვი­სო­ბა­ში ადა­მი­ა­ნის უფ­ლე­ბე­ბის ევ­რო­პულ სტან­დარ­ტებ­თან“, - გა­ნა­ცხა­და ირაკ­ლი კო­ბა­ხი­ძემ.

  მან ისა­უბ­რა ბოლო დღე­ე­ბის გან­მავ­ლო­ბა­ში ადა­მი­ა­ნებ­ზე ორ­გა­ნი­ზე­ბუ­ლი თავ­დას­ხმის ფაქ­ტებ­ზეც.

  თქვენ გახ­სოვთ ძა­ლა­დო­ბის ფაქ­ტე­ბი, რო­მე­ლიც რამ­დე­ნი­მე კვი­რის წინ და­ი­წყო. პირ­ვე­ლი გა­მოკ­ვე­თი­ლი ძა­ლა­დო­ბის აქტი იყო [ალე­კო] ელი­საშ­ვი­ლის ძა­ლა­დო­ბა, რაც არამ­ხო­ლოდ არ დაგ­მო არა­ვინ, პი­რი­ქით, ტე­ლე­ვი­ზი­ებ­მა და სხვა­დას­ხვა სუ­ბი­ექ­ტმა მო­ი­წო­ნა კი­დეც, - ამის შე­სა­ხებ პრე­მი­ერ-მი­ნის­ტრმა, ირაკ­ლი კო­ბა­ხი­ძემ თოქ-შო­უ­ე­ბის წამ­ყვა­ნებ­თან შეხ­ვედ­რი­სას გა­ნა­ცხა­და.

  კო­ბა­ხი­ძის თქმით, ორ­მა­გი სტან­დარ­ტე­ბი მი­უ­ღე­ბე­ლია.

  "ასე­ვე, გახ­სოვთ კონ­კრე­ტუ­ლი პო­ლი­ტი­კო­სე­ბის და ჟურ­ნა­ლის­ტე­ბის და სხვე­ბის გა­მოხ­მა­უ­რე­ბე­ბი - ისი­ნი ღიად იწო­ნებ­დნენ ძა­ლა­დობ­რივ ფაქტს. შემ­დეგ ეს ყვე­ლა­ფე­რი გაგ­რძელ­და ჟურ­ნა­ლის­ტებ­ზე ძა­ლა­დო­ბით, პირ­ველ რიგ­ში, ფსი­ქო­ლო­გი­უ­რი ძა­ლა­დო­ბით. „პოსტვ-ის“ ჟურ­ნა­ლისტზე გან­ხორ­ცი­ელ­და ასე­თი ფსი­ქო­ლო­გი­უ­რი ძა­ლა­დო­ბა, რამ­დე­ნი­მე ათე­უ­ლი "ორკი" პირ­და­პირ და­ეს­ხა თავს 20 წლის ახალ­გაზ­რდა გო­გოს და მას­ზე მი­დი­ო­და ფსი­ქო­ლო­გი­უ­რი ძა­ლა­დო­ბა“, - აღ­ნიშ­ნა კო­ბა­ხი­ძემ.

  რო­გორც პრე­მი­ერ­მა გა­ნა­ცხა­და, შე­მაშ­ფო­თე­ბე­ლია, რომ მსგავ­სი ძა­ლა­დო­ბის ფაქ­ტებს არ­ცერ­თი დიპ­ლო­მა­ტი არ გა­მოხ­მა­უ­რე­ბია. მი­სი­ვე თქმით, მათი პირ­ვე­ლი გან­ცხა­დე­ბე­ბი გუ­შინ მო­ის­მი­ნეს, როცა საქ­მე მო­ძა­ლა­დე­ებ­ზე ძა­ლა­დო­ბას შე­ე­ხო.

  "ამის შემ­დეგ გახ­სოვთ ხე­ლო­ვა­ნებ­ზე და სპორ­ტსმე­ნებ­ზე მი­დი­ო­და ბუ­ლინ­გი. ათა­სო­ბით მე­სი­ჯი მის­დი­ო­დათ, პირ­და­პი­რი ფსი­ქო­ლო­გი­უ­რი ძა­ლა­დო­ბა, რა­საც არა­ვინ გა­ე­მიჯ­ნა. ასე­ვე იყო პო­ლი­ტი­კო­სებ­ზე ფსი­ქო­ლო­გი­უ­რი ძა­ლა­დო­ბა. როცა მო­ძა­ლა­დეს უწო­დებ და ასეთ ეპი­თე­ტებს იყე­ნებ, მი­უ­ღე­ბე­ლია. მინ­და გა­ვიხ­სე­ნო ისიც, რომ ამ ძა­ლა­დო­ბის ფაქ­ტებს არ­ცერ­თი დიპ­ლო­მა­ტი არ გა­მოხ­მა­უ­რე­ბია, რაც შე­მაშ­ფო­თე­ბე­ლია. ორ­მა­გი სტან­დარ­ტი მი­უ­ღე­ბე­ლია. ჩვენ პირ­ვე­ლი გან­ცხა­დე­ბე­ბი გუ­შინ თუ გუ­შინ­წინ მო­ვის­მი­ნეთ, როცა საქ­მე მო­ძა­ლა­დე­ებ­ზე ძა­ლა­დო­ბას შე­ე­ხო. ნე­ბის­მი­ე­რი ძა­ლა­დო­ბა მი­უ­ღე­ბე­ლია, მათ შო­რის მო­ძა­ლა­დე­ებ­ზეც და ყვე­ლას მო­ვუ­წო­დებ, რომ თავი შე­ი­კა­ვოს ამის­გან და ორ­მა­გი სტან­დარ­ტე­ბის­გან და სა­დაც და­საგ­მო­ბია ძა­ლა­დო­ბა, ყველ­გან დაგ­მონ, გა­ნურ­ჩევ­ლად მათი პო­ლი­ტი­კუ­რი სიმ­პა­თი­ე­ბი­სა. ელ­ჩებს შე­იძ­ლე­ბა ჰქონ­დეთ სა­კუ­თა­რი პო­ლი­ტი­კუ­რი სიმ­პა­თი­ე­ბი, მაგ­რამ ძა­ლა­დო­ბა უნდა და­იგმოს პო­ლი­ტი­კუ­რი სიმ­პა­თი­ე­ბის მი­უ­ხე­და­ვად“, - გა­ნა­ცხა­და პრე­მი­ერ-მი­ნის­ტრმა.

  მისი თქმით, 2004-2012 წლებ­ში თვი­სებ­რი­ვად გა­ფარ­თოვ­და რუ­სე­თის ფე­დე­რა­ცი­ის გავ­ლე­ნა სა­ქარ­თვე­ლოს ტე­რი­ტო­რი­ა­ზე.

  "რაც შე­ე­ხე­ბა ჩვენს ხე­ლი­სუფ­ლე­ბას, რე­ა­ლუ­რად პირ­ვე­ლი ხე­ლი­სუფ­ლე­ბაა „ქარ­თუ­ლი ოც­ნე­ბის" ხე­ლი­სუფ­ლე­ბა, რომ­ლის პი­რო­ბებ­შიც რუ­სე­თის ფე­დე­რა­ცი­ას არ ჰქო­ნია ტე­რი­ტო­რი­უ­ლი წინსვლა სა­ქარ­თვე­ლო­ში", - გა­ნა­ცხა­და ირაკ­ლი კო­ბა­ხი­ძემ.

  პრე­მი­ე­რის თქმით, „ქარ­თუ­ლი ოც­ნე­ბის" ხე­ლი­სუფ­ლე­ბის პი­რო­ბებ­ში ქვე­ყა­ნას აქვს ხელ­შე­სა­ხე­ბი მიღ­წე­ვე­ბი ევ­რო­ინ­ტეგ­რა­ცი­ის გზა­ზე, რუ­სე­თის ფე­დე­რა­ცი­ის მხრი­დან რა­ი­მე სა­ხის გავ­ლე­ნის გა­ფარ­თო­ე­ბა კი არ­სე­ბუ­ლი ხე­ლი­სუფ­ლე­ბის პი­რო­ბებ­ში 0 %-ია.

  „რუ­სე­თის­კენ კურ­სი ეს არის რა­ღაც სპე­კუ­ლა­ცი­ე­ბის ერთ-ერთი სა­გა­ნი. მინ­და, შე­გახ­სე­ნოთ ამ კუ­თხი­თაც რა არის ჩვე­ნი ხე­ლი­სუფ­ლე­ბის შე­დე­გე­ბი. რა იყო წინა ხე­ლი­სუფ­ლე­ბის „მიღ­წე­ვე­ბი" ამ კუ­თხით და რა შე­დე­გე­ბი გვაქვს ჩვენ არ­სე­ბუ­ლი ხე­ლი­სუფ­ლე­ბის პი­რო­ბებ­ში.

  მინ­და, მარ­ტი­ვად შე­გახ­სე­ნოთ, თუ რა მოხ­და 2004-2012 წლებ­ში ამ კუ­თხით. რუ­სეთ­მა გა­ა­ფარ­თო­ვა თა­ვი­სი გავ­ლე­ნა სა­ქარ­თვე­ლო­ში, მათ შო­რის, ეს გა­მო­ი­ხა­ტა ტე­რი­ტო­რი­ე­ბის 20%-ის ოკუ­პა­ცი­ით, ე.წ. და­მო­უ­კი­დებ­ლო­ბის აღი­ა­რე­ბით. იცით, რომ უამ­რა­ვი სტრა­ტე­გი­უ­ლი ობი­ექ­ტი გას­ხვის­და წინა ხე­ლი­სუფ­ლე­ბის პი­რო­ბებ­ში რუ­სე­თის ფე­დე­რა­ცი­ა­ზე და აღარ გა­ვაგ­რძე­ლებ. 2004-2012 წლებ­ში თვი­სებ­რი­ვად გა­ფარ­თოვ­და რუ­სე­თის ფე­დე­რა­ცი­ის გავ­ლე­ნა სა­ქარ­თვე­ლოს ტე­რი­ტო­რი­ა­ზე. რაც შე­ე­ხე­ბა ჩვენს ხე­ლი­სუფ­ლე­ბას, რე­ა­ლუ­რად პირ­ვე­ლი ხე­ლი­სუფ­ლე­ბაა „ქარ­თუ­ლი ოც­ნე­ბის" ხე­ლი­სუფ­ლე­ბა, რომ­ლის პი­რო­ბებ­შიც რუ­სე­თის ფე­დე­რა­ცი­ას არ ჰქო­ნია ტე­რი­ტო­რი­უ­ლი წინსვლა სა­ქარ­თვე­ლო­ში, არ გაგ­ვის­ხვი­სე­ბია ჩვე­ნი სტრა­ტე­გი­უ­ლი ობი­ექ­ტე­ბი რუ­სე­თის ფე­დე­რა­ცი­ა­ზე, შე­სა­ბა­მის კომ­პა­ნი­ებ­ზე. თუ ჩვე­ნი ხე­ლი­სუფ­ლე­ბის მოს­ვლის პე­რი­ოდ­ში პრო­რუ­სუ­ლი კან­დი­და­ტე­ბი, პარ­ტი­ე­ბი და­ახ­ლო­ე­ბით 20%-ს იღებ­დნენ არ­ჩევ­ნებ­ზე, დღეს მათი შე­დე­გი არის 1-2% არა­უ­მე­ტეს. ჩვენ მო­ვუ­გეთ რუ­სე­თის ფე­დე­რა­ცი­ას პრინ­ცი­პუ­ლი პრო­ცე­სე­ბი, რო­გორც ჰა­ა­გა­ში, ასე­ვე სტრას­ბურ­გში და მას შემ­დეგ, რაც უკ­რა­ი­ნა­ში და­ი­წყო სამ­ხედ­რო აგ­რე­სია, ომი, ჩვენ შე­ვუ­ერ­თდით 600-ზე მეტ აქტს, რო­მე­ლიც ით­ვა­ლის­წი­ნებ­და უკ­რა­ი­ნის ტე­რი­ტო­რი­უ­ლი მთლი­ა­ნო­ბის, სუ­ვე­რე­ნი­ტე­ტის მხარ­და­ჭე­რას და რუ­სე­თის სამ­ხედ­რო აგ­რე­სი­ის დაგ­მო­ბას. ეს არის კონ­კრე­ტუ­ლი შე­დე­გე­ბი, ნა­ბი­ჯე­ბი. წინა ხე­ლი­სუფ­ლე­ბის პი­რო­ბებ­ში იყო 0 წინსვლა ინ­ტეგ­რა­ცი­ის მი­მარ­თუ­ლე­ბით, იყო პი­რი­ქით რუ­სე­თის ფე­დე­რა­ცი­ის გავ­ლე­ნე­ბის გა­ფარ­თო­ე­ბა თვი­სებ­რი­ვად ჩვე­ნი ქვეყ­ნის ტე­რი­ტო­რი­ებ­ზე, რაც შე­ე­ხე­ბა ჩვე­ნი ხე­ლი­სუფ­ლე­ბის შე­დე­გებს, გვაქვს თვი­სებ­რი­ვი მიღ­წე­ვე­ბი ევ­რო­ინ­ტეგ­რა­ცი­ის გზა­ზე და 0 პრო­ცენ­ტით რა­ი­მე გავ­ლე­ნის გა­ფარ­თო­ე­ბა რუ­სე­თის ფე­დე­რა­ცი­ის მხრი­დან. ეს არის შე­დე­გე­ბი, და­ნარ­ჩენ­ზე სა­ზო­გა­დო­ე­ბამ უნდა იმ­სჯე­ლოს,"- აღ­ნიშ­ნა პრე­მი­ერ­მა.